Dla firm

 

 

Gorzów Wlkp., 15.06.2020r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
prace budowlane związane z budową budynku agroturystycznegona Ośrodku Rybacko-Wędkarskim„AZYL” w Mironicach
 
Zamawiający:Robert Rossowski, ul. Klińskiego 5, 66-400 Gorzów Wlkp., prowadzący Ośrodek Rybacko-Wędkarski„AZYL” w Mironicach.
 
Opis przedmiotu zamówienia:
Prace budowlane związane z budową budynku agroturystycznego na OśrodkuRybacko-Wędkarskim „AZYL” w Mironicach, na działce nr 281/8 w miejscowości Mironice, gmina Kłodawa
-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.
-Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
-Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP i ppoż.
-Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informację uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, orazspełnianych funkcjii walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej.
-Oferent zobligowany jest do przedstawienia uproszczonego kosztorysu ofertowego lub kalkulacji kosztów zadania w oparciu o załączony przedmiar robót.
-Okres gwarancji wynosi 12miesięcyododbioru końcowego robót.
 
Opis sposobu obliczenia ceny:
Oferta powinna zawierać cenę nettoza realizację całości zadania. Podana cena netto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. upusty, rabaty, dostawa i rozładunek. Oferta wskazywać powinna także wysokość podatku VAT lub naliczoną stawkę podatku VAT oraz kwotę brutto całości zadania.
 
Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Miejsce wykonania zamówienia: działkanr 281/8 w miejscowości Mironice, gmina Kłodawa.
Termin wykonania zamówienia:
od dnia podpisania umowy do 31.08.2021r.
 
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
Cena: 100%.
Zamawiający wybierze Wykonawcę, który przedstawi ofertę najtańszą.
 
Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) osobiście wmiejscu wykonywania przez Zamawiającego działalności gospodarczej tj.Ośrodek Rybacko-Wędkarski „AZYL” w Mironicach, 66-415 Kłodawa, w terminie do dnia 29 czerwca 2020r. do godz. 15:00.
 
Osoba wyznaczona do kontaktu:
Robert Rossowskitel. 601-777-990
 
Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli:
-w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynie/wpłyną mniej niż 2 ważne oferty pochodzące od różnych Wykonawców;
-cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa niż kwota, jaką Zamawiającymoże przeznaczyć na sfinansowanie zadania
 
                                                                                                                      ..........................................................
 
 
 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
z dnia 15.06.2020r.
 
OŚWIADCZENIE
  Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz przedmiarem robót oraz akceptuję ich treść. Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
 
........................................                                                                       ...................................................
(data, miejscowość)                                                                                  (podpis)

 

 

 

.....................................................................................................................................................................................................................................

Imprezy integracyjne to okazja do lepszego poznania się uczestników oraz na niezapomnianą zabawę w miłym, znajomym gronie.

Pomagamy w przygotowaniu dodatkowych atrakcji dla gości takich jak: kuligi, wycieczki bryczką, ogniska, przyjęcia grillowe i inne. Dzięki czemu każda impreza staje się niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju.

Do Państwa dyspozycji oddajemy zielony plac o powierzchni 1 hektara z wielką wiatą biesiadną w której może zmieścić się ponad 200 osób. Obok wiaty jest miejsce na ognisko. Duża przestrzeń wokół umożliwia zorganizowanie gier, zabaw czy ustawienie sceny. Parking pomieści do 100 samochodów i kilka autokarów. Nasza kuchnia zapewni dowolny catering ustalony z klientem.

Współpracujemy z firmami: Event-go i Adventurequad.

 

Konferencje i szkolenia

Klimatyzowana sala wyposażona jest w rzutnik multimedialny, TV 52 cale, oraz sprzęt muzyczny.

W zależności od ustawienia stołów pomieścimy ok 70 osób. Nasza kuchnia zapewni dania obiadowe, zimne przekąski, napoje zimne i gorące oraz desery.

Szczegóły:

poczta@azyl.net.pl

kom. 601 777 990

« Powrót

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź